Diagnostyka Akupunkturowa

diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia

Diagnostyka Akupunkturowa to zbiór badań wchodzących w skład Tradycyjnej Medycyny realizowanych jako analiza stanu zdrowia i kwalifikacji pacjenta do zabiegów akupunktury.

Diagnostyka Akupunkturowa wymagana jest w naszm gabinecie tak samo jak Pierwsza Wizyta TCM do wszystkich procedur medycznych.

diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia

Krótkie Wprowadzenie do Tradycyjnej Medycyny i jej Filozofii

Tradycyjna Medycyna Chińska (TMC) to kompleksowy system medycyny, który ma swoje korzenie w starożytnych chińskich tradycjach i filozofii. Filozofia TMC opiera się na zrozumieniu ciała ludzkiego jako całościowego systemu energetycznego, który dąży do zachowania harmonii i równowagi.

W TMC istnieje kilka kluczowych koncepcji filozoficznych, które kształtują jego podejście do zdrowia i choroby:

Qi (energia życiowa): Qi jest podstawową siłą energetyczną, która przepływa przez nasze ciało. W TMC uważa się, że choroba jest wynikiem zaburzeń w przepływie Qi. Zadaniem terapii jest przywrócenie prawidłowego przepływu Qi i równowagi energetycznej.

Yin i Yang: Yin i Yang to dwie komplementarne i wzajemnie zależne siły w uniwersum. W ciele ludzkim Yin i Yang reprezentują różne aspekty, takie jak zimno i ciepło, ciemność i jasność, wewnętrzne i zewnętrzne. Równowaga między Yin i Yang jest istotna dla zachowania zdrowia.

Pięć elementów: Pięć elementów (drewno, ogień, ziemia, metal, woda) reprezentuje różne procesy i funkcje w organizmie. Według TMC, harmonijne działanie tych elementów jest niezbędne dla zdrowia. Zaburzenia w pięciu elementach mogą prowadzić do choroby.

W praktyce TMC wykorzystuje różne metody diagnostyczne, takie jak analiza pulsu, obserwacja języka, anamneza pacjenta oraz ocena meridianów i punktów akupunktury. Terapia TMC obejmuje różne techniki, takie jak akupunktura, ziołolecznictwo, dietoterapia, masaże, qigong i tai chi.

Celem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest nie tylko leczenie objawów choroby, ale także przywrócenie harmonii i równowagi w ciele, umyśle i duchu. TMC jest szeroko stosowana na całym świecie jako alternatywna forma terapii i często integruje się z konwencjonalnym systemem opieki zdrowotnej.

diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia

Zasady Diagnostyki Akupunkturowej w TCM

Tradycyjna Medycyna Chińska (TCM) stosuje różne metody diagnostyczne, aby ocenić stan zdrowia pacjenta i zidentyfikować zaburzenia energetyczne. Poniżej przedstawiam podstawowe zasady diagnostyki TCM:

Obserwacja: Diagnoza TCM rozpoczyna się od obserwacji pacjenta. Terapeuta ocenia wygląd ogólny, skórę, oczy, język, a także wygląd ciała i ruchy pacjenta. Zmiany w tych elementach mogą dostarczyć informacji na temat stanu energetycznego organizmu.

Badanie pulsu: Badanie pulsu jest ważnym narzędziem diagnostycznym w TCM. Terapeuta ocenia różne cechy pulsu, takie jak szybkość, głębokość, rytm i jakość, aby ocenić przepływ energii (Qi) i stan poszczególnych narządów.

Na czym polega Badanie przez Puls w TCM

Ocena języka: Język odzwierciedla stan zdrowia pacjenta. Terapeuta analizuje kolor, wilgotność, obłożenie, kształt i inne cechy języka, aby ocenić stan narządów i przepływ energii.

Anamneza pacjenta: Dokładne wywiady z pacjentem są ważne w TCM. Terapeuta pyta o objawy, historię chorób, styl życia, nawyki żywieniowe i inne czynniki, które mogą wpływać na stan zdrowia.

Ocena meridianów i punktów akupunktury: Meridiany to ścieżki energetyczne w ciele, a punkty akupunktury to specjalne punkty na tych meridianach. Terapeuta może ocenić meridiany, dotykając i uciskając różne punkty akupunktury, aby zidentyfikować nierównowagi energetyczne.

Podczas diagnozy TCM terapeuta integruje te różne metody i analizuje zebrane informacje, aby zrozumieć przyczyny zaburzeń energetycznych i opracować indywidualny plan leczenia. Ważne jest również kontynuowanie monitorowania pacjenta w trakcie terapii, aby ocenić odpowiedź na leczenie i dostosować go w razie potrzeby.

diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia

Obserwacja (Wang Zhen) w Diagnostyce Akupunkturowej

Obserwacja (Wang Zhen) to jedna z głównych zasad diagnostycznych w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej (TCM). Jest to proces dokładnego obserwowania pacjenta w celu zidentyfikowania cech zewnętrznych, które mogą dostarczyć informacji o stanie zdrowia i ewentualnych nierównowagach energetycznych.

W ramach obserwacji, terapeuta TCM analizuje różne aspekty pacjenta, takie jak:

Wygląd ogólny: Terapeuta obserwuje postawę, chód, gesty i sposób poruszania się pacjenta. Nietypowe wzorce ruchu lub postawy mogą wskazywać na pewne nierównowagi energetyczne.

Skóra: Terapeuta ocenia kolor, teksturę, wilgotność i elastyczność skóry. Zmiany w tych aspektach mogą wskazywać na różne stany zdrowia, takie jak zbyt duża wilgoć, wysuszenie lub nierównowaga ciepła.

Oczy: Terapeuta analizuje kolory tęczówki, białek oczu, skórki na powiekach oraz jakość i ilość łez. To może dostarczyć informacji o stanie narządów wewnętrznych i ewentualnych problemach z energetyką.

Diagnostyka Irydologiczna 

Język: Badanie języka jest ważną częścią obserwacji w TCM. Terapeuta ocenia kolor, kształt, obłożenie, wilgotność i inne cechy języka. Zmiany w tych aspektach mogą wskazywać na dysfunkcje narządów i nierównowagi energetyczne.

Inne cechy: Terapeuta może również obserwować inne cechy, takie jak kształt twarzy, łojotok, brodawki języka, stopnień pocenia się, stan paznokci i wiele innych, które mogą dostarczyć dodatkowych wskazówek dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Obserwacja jest kluczowym narzędziem diagnostycznym w TCM i jest stosowana we wszystkich przypadkach, niezależnie od rodzaju dolegliwości. Terapeuta analizuje zebrane informacje z innych metod diagnostycznych, takich jak badanie pulsu, anamneza i ocena meridianów, aby uzyskać pełniejszy obraz stanu zdrowia pacjenta i dostosować odpowiedni plan leczenia.

diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia

Zebranie Informacji o Objawach i Historii Choroby

Zebranie informacji o objawach i historii choroby jest jednym z ważnych kroków w diagnostyce TCM. Zgodnie z zasadami TCM, zdrowie to stan harmonii i równowagi między różnymi aspektami organizmu, w tym między organami, meridianami i energią Qi. Dlatego diagnoza TCM opiera się na analizie objawów, a także na historii choroby, stylu życia, żywieniu, emocjach i innych czynnikach wpływających na równowagę organizmu. Podczas diagnostyki TCM, lekarz przeprowadza szczegółowe wywiady z pacjentem, bada jego puls i język, aby uzyskać informacje na temat stanu organów wewnętrznych, a także stosuje różne techniki palpacyjne i wizualne, aby ocenić stan energetyczny pacjenta. Na podstawie zebranych informacji lekarz TCM jest w stanie zdiagnozować problem i dostosować odpowiednie leczenie, aby przywrócić równowagę energetyczną organizmu.

diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia

Diagnoza Chorób i Zaburzeń na Podstawie Diagnostyki Akupunkturowej TCM

Diagnoza chorób i zaburzeń w tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM) opiera się na identyfikacji wzorców energetycznych, które odzwierciedlają dysbalansy energetyczne w organizmie. TCM ma inny sposób rozumienia chorób i stosuje się do swoich własnych terminologii i koncepcji. Oto kilka przykładów sposobów diagnozowania chorób i zaburzeń w TCM:

Identyfikacja wzorców energetycznych: Lekarz TCM analizuje zebrane informacje z różnych źródeł diagnostycznych, takich jak obserwacja, słuchanie i węchanie, pytanie i wywiad, pulsologia oraz palpacja. Na podstawie tych informacji i zgodnie z zasadami TCM, lekarz identyfikuje wzorce energetyczne obecne w organizmie pacjenta. Przykłady wzorców energetycznych to nadmiar Qi (energii życiowej), brak Qi, stagnacja Qi, nadmiar krwi, brak krwi, stagnacja wilgoci, nadmiar zimna lub ciepła, itp.

Analiza Pięciu Elementów: TCM wykorzystuje teorię Pięciu Elementów, która odnosi się do pięciu podstawowych elementów – Drewna, Ognia, Ziemi, Metalu i Wody – oraz ich wzajemnych interakcji. Lekarz może diagnozować choroby i zaburzenia na podstawie relacji między poszczególnymi elementami. Na przykład, nadmiar energii Drewna może prowadzić do agresywności lub bólów głowy, brak energii Ognia może objawiać się jako bladość czy depresja.

Diagnoza według organów wewnętrznych: W TCM każdy organ wewnętrzny ma swoje specyficzne funkcje i właściwości energetyczne. Lekarz może diagnozować choroby i zaburzenia, identyfikując dysfunkcje poszczególnych organów. Na przykład, nadmiar energii wątroby może powodować bóle głowy lub nadmierną irytację, brak energii śledziony może prowadzić do osłabienia i zmęczenia.

Teoria Yin i Yang: TCM opiera się na teorii Yin i Yang, które reprezentują dwie przeciwności i wzajemnie zależne siły. Lekarz może diagnozować choroby i zaburzenia na podstawie nierównowagi między Yin i Yang. Na przykład, nadmiar Yang może powodować gorączkę, nadmiar Yin może objawiać się chłodem i wilgocią.

Po ustaleniu diagnozy na podstawie identyfikacji wzorców energetycznych, lekarz TCM opracowuje plan leczenia, który może obejmować akupunkturę (dobór właściwych punktów i schematów leczenia), ziołolecznictwo (dobór najlepszych ziół i mieszanek ziołowych wspomagających).

diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia

Dietetyka TCM jako Wsparcie dla Diagnostyki Akupunkturowej

Dietetyka w tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM) odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i leczeniu chorób. W TCM dieta jest postrzegana jako ważny czynnik wpływający na równowagę energetyczną organizmu. Oto kilka kluczowych zasad dietetyki TCM:

Harmonia Yin i Yang: TCM kładzie nacisk na utrzymanie harmonii między Yin i Yang w diecie. Ważne jest, aby dieta była zrównoważona i obejmowała zarówno chłodzące (Yin) jak i ogrzewające (Yang) pokarmy, dostosowane do indywidualnych potrzeb i warunków organizmu.

Pięć Smaków: TCM rozpoznaje pięć smaków – kwaśny, gorzki, słodki, ostry i słony – które mają różne właściwości energetyczne i wpływają na różne organy. Dieta powinna zawierać różnorodność smaków, aby wspierać równowagę energetyczną.

Produkty spożywcze na bazie Pięciu Elementów: TCM łączy dietę z teorią Pięciu Elementów, dopasowując pokarmy do odpowiednich elementów. Na przykład, w przypadku nadmiaru energii drewna, można zalecić spożywanie pokarmów związanych z elementem Ziemi, które mają działanie harmonizujące.

Zioła i przyprawy: W TCM wiele ziół i przypraw ma właściwości lecznicze i energetyczne. Dodawanie odpowiednich ziół i przypraw do posiłków może wspomagać proces leczenia i utrzymania równowagi energetycznej.

Indywidualizacja diety: TCM podkreśla indywidualne podejście do diety, biorąc pod uwagę stan zdrowia, konstytucję ciała, sezon, klimat i inne czynniki. Dlatego dieta w TCM jest dostosowywana do potrzeb i warunków danego pacjenta.

Niektóre zalecenia dietetyczne w TCM mogą obejmować:

1. Spożywanie świeżych, sezonowych i lokalnych produktów spożywczych.
2. Ograniczenie spożycia przetworzonej żywności i dodatków chemicznych.
3. Unikanie zimnych i surowych potraw, zwłaszcza jeśli organizm jest osłabiony.
4. Odpowiednie przygotowywanie posiłków, takie jak gotowanie, duszenie czy pieczenie.
5. Dostosowanie diety do objawów i schorzeń, na przykład zalecenie jedzenia pokarmów łagodzących wilgoć w przypadku nadmiaru wilgoci w organizmie.

FAQ

Akupunktura

Jest jedną z najskuteczniejszych metod Medycyny Tradycyjnej w walce z chorobą. W rękach dobrego specjalisty – skuteczna bezpieczna i bezbolesna metoda.

Masaż

Zajmujemy się tylko i wyłącznie masażami leczniczymi i mającymi pomóc w określonych dolegliwościach związanych z mobilnością, problemami z ruchem oraz rekonwalescencją po urazach i wypadkach komunikacyjnych. Wspieramy też czynnie zawodników klasy mistrzowskiej w ich karierze sportowej.

Pierwsza Wizyta

Wielu ludzi nie wie jak dobrze przygotować się do wizyty u lekarza. Wizyta u lekarza Tradycyjnej Medycyny wymaga jeszcze lepszego przygotowania. Oto pytania i odpowiedzi na nie, które mogą ocenić się pomocne przez wizytą w naszym gabinecie. Zachęcamy też do zapoznania się z naszym blogiem, gdzie publikujemy aktualne materiały z zakresu naturalnego zdrowia.

Ziołolecznictwo

Ziołolecznictwo polega na odpowiednim doborze ziół leczniczych do określonych schorzeń tak, aby nie kolidowały one z dotychczas zaleconą terapią. Dlatego ziołolecznictwo jest wspaniałym uzupełnieniem medycyny konwencjonalnej niwelującej czesto skutki uboczne leków. Ziołolecznictwo TCM znane jest od przeszło 5 tyś lat, a farmakopea chińska zawiera przeszło 100 tyś opisów różnych substancji z ich walorami leczniczymi.

Gua Sha

Zajmujemy się tylko i wyłącznie masażami leczniczymi i mającymi pomóc w określonych dolegliwościach związanych z mobilnością, problemami z ruchem oraz rekonwalescencją po urazach i wypadkach komunikacyjnych. Wspieramy też czynnie zawodników klasy mistrzowskiej w ich karierze sportowej.

Moksa

Moksa jest kombinacją kilku ziół suchych, a jej opary mają lecznicze właściwości udokumentowane naukowo. Dla Japończyków i Chińczyków nazywana jest często cudownym ziołem. Kuracja moksą polega na opalaniu specjalnie przygotowanego cygara nad ciałem pacjenta i w określonych punktach celem osiągnięcia określonego efektu leczenia.

Świecowanie

Jest zabiegiem starożytnych Indian Hopi. Ma na celu głównie relaksację oraz walory lecznicze. Polega na uzyciu niskiego ciśnienia wywołanego poprzez efekt komina ze spalającej się świeczki do świecowania do usuwania nadmiaru woskowiny z ucha. Olejki eteryczne zawarte w otulinie świeczki mają wartości lecznicze i przeciwzapane. Częstym efektem świecowania poza bezpieczeństwem jest polepszenie słuchu i redukcja tzw. szumów w uszach.

TCM

Umiejętność łączenia medycyny konwencjonalnej z medycyną tradycyjną dla dobra pacjenta. Szczególnie polecana w tzw. „beznadziejnych przypadkach” lub przy leczeniu zapobiegawczym medycyny paliatywnej.

Książki prof Enji

diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia

Zarezerwuj termin!

Orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie wynosi obecnie: 130 dni

Gdzie możemy pomóc?

Co leczymy?

Dodatkowe usługi

Godziny Pracy

Dzień
Godziny
Poniedziałek
9:00 - 19:00
Wtorek
9:00 - 19:00
Środa
9:00 - 19:00
Czwartek
9:00 - 19:00
Piątek
9:00 - 19:00
Sobota
tylko umówione
Niedziela
zamknięte

Polecane serwisy

diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia
diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia
Książki prof Enji
Panel Pacjenta
diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia

BEZPIECZNA STRONA

Nasza strona www zabezpiecznona jest najwyższymi możliwymi do użycia certyfikatami bezpieczeństwa SSL.

diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia

PANEL PACJENTA

Szybkie, bezpieczne i wygodne umawianie wizyt, przekładanie wizyt oraz ich odmawianie dzięki specjalnej aplikacji mobilnej

diagnostyka akupunkturowa,kwalifikacje do akupunktury,badanie przez akupunkturą,diagnostyka tcm,badanie wstępne,analiza stanu zdrowia

POŁĄCZENIE SZYFROWANE

Wszelka komunikacja z nami jest zaszyfrowana i bezpieczna. Państwa dane nie są nikomu udostępniane.

Akupunktura-Lecznicza-I-Gabinet-Akupunktury-i-Medycyny-Wschodniej-I-Metody-Przeciwbolowe-I-Pelna-Lista-Schorzen-

Pin It on Pinterest

Powieleń