Akupunktura Pediatryczna

Częstość występowania przewlekłych schorzeń dziecięcych wzrasta, a 13–27% dzieci cierpi obecnie na schorzenia przewlekłe. Warunki te mogą trwać aż do wieku dorosłego i mogą mieć znaczący wpływ na całą rodzinę, jak również na chore dziecko. Dlatego nie dziwi fakt, że wiele rodzin poszukuje obecnie terapii medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM) oraz medycyny integracyjnej, w tym akupunktury i pokrewnych terapii schorzeń swoich dzieci.

Terapie związane z akupunkturą obejmują nieinwazyjną stymulację punktów akupunkturowych za pomocą moksoterapii i ręcznego ucisku (tuina), laserów, aparatu TENS i podobne urządzeń.

Różne przeglądy badań wykazały, że akupunktura i terapie związane z akupunkturą są szczególnie obiecujące w leczeniu bólu u dzieci, porażenia mózgowego, moczenia nocnego, tików, niedowidzenia, nudności i wymiotów, zaburzeń trawienia, zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) i zaburzeń oddechowych. Co więcej, akupunktura jest uważana za bezpieczną i dobrze tolerowaną o bardzo niskim ryzyku wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

akupunktura pediatryczna akupunktura dla dzieci gabinet akupunktury warszawa (2)

Akupunktura Pediatryczna ( Akupunktura dla Dzieci)

Jednym z najczęściej leczonych akupunkturą schorzeń u osób w każdym wieku jest ból. Według przeglądu z 2014 r. szacunkowo 30,8% dzieci cierpi na przewlekły ból, a akupunktura może być skuteczna w łagodzeniu migren i napięciowych bólów głowy, bólu brzucha, ostrego bólu pooperacyjnego i bolesnego miesiączkowania u dorastających dziewcząt.

Retrospektywne badania jednoznacznie potwierdziły, że dzieci korzystające z akupunktury doświadczyły znacznych zmniejszeń ognisk bólowych w różnych jego rodzajach, w tym bólu głowy i migreny, bólów pleców, kończyn i różnych odczuć bólowych. Kiedy dzieci oceniały swój ból w skali 1-10 (VAS), zgłaszały średnie zmniejszenie bólu od 5,5 do 2,2 punktu, a 40% pacjentów zgłaszało całkowite ustąpienie objawów.

Dalsze badania sugerują, że akupunktura może być również pomocna w leczeniu zapalenia chrząstek żebrowych i ostrego bólu spowodowanego zapaleniem wyrostka robaczkowego. W przypadku wyrostka robaczkowego zalecamy jednak możliwe najszybszą diagnozę lekarza pierwszego kontaktu oraz leczenie przy pomocy medycyny konwencjonalnej. Akupunktura ma tutaj zastosowanie, kiedy lekarz internista podejmie decyzję o objawowym leczeniu bólu, a nie zabiegowej interwencji.

akupunktura pediatryczna akupunktura dla dzieci gabinet akupunktury warszawa

Akupunktura Pediatryczna ( Nudności i Wymioty )

Innym obiecującym obszarem akupunktury pediatrycznej jest łagodzenie nudności i wymiotów, szczególnie nudności i wymiotów pooperacyjnych oraz nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią.

Prospektywne badanie z podwójnie ślepą próbą na temat akupunktury laserowej w przypadku nudności i wymiotów po operacji oka wykazało, że prawdziwa akupunktura laserowa znacznie zmniejszyła wymioty w porównaniu z leczeniem pozorowanym, przy czym objawy wystąpiły tylko u 5/20 pacjentów w porównaniu z 17/20 w grupie kontrolnej. Co więcej, tylko dwóch pacjentów z grupy stosującej prawdziwą akupunkturę wymagało ratunkowego leczenia przeciwwymiotnego w porównaniu z 14-stoma w grupie kontrolnej.

Wyniki te są poparte przeglądem przeprowadzonym w 2015 r. w którym stwierdzono, że akupunktura była skuteczna w łagodzeniu stanów pooperacyjnych, w tym nudności i wymiotów oraz majaczenia po znieczuleniu ogólnym.

W kolejnym przeglądzie z 2016 r. z siedmiu różnych badań pediatrycznych obejmujących 727 pacjentów stwierdzono, że akupunktura może zmniejszyć ryzyko nudności i wymiotów oraz zmniejszyć potrzebę stosowania leków przeciwwymiotnych. Stwierdzono, że skutki uboczne były łagodne i samoograniczające się i obejmowały podrażnienie skóry, pęcherze, zaczerwienienie i ból. Jednak jakość danych naukowych w większości badań uznano za niską, z wysokim ryzykiem błędu systematycznego.

Badania na temat akupunktury wspomagającej chemioterapię wykazało znaczące zmniejszenie nudności i wymiotów – stwierdzono, że akupunktura zmniejsza nasilenie i czas trwania objawów , a także zwiększa aktywność pacjentów.

badania nad bezpieczeństwem akupunktury

Akupunktura Pediatryczna ( Kolka Dziecięca )

W dużym badaniu z udziałem 913 niemowląt w wieku 0-12 tygodni stwierdzono, że akupunktura znacząco poprawiła objawy, takie jak rozdęty żołądek i tempo wypróżniania u 690 badanych, podczas gdy 201 badanych zauważyło bardziej subtelną poprawę. Jednak inne objawy, takie jak regurgitacja, faktycznie nasilały się po leczeniu akupunkturą.

Kolejne badanie z 2016 r. wykazało, że akupunktura skróciła czas płaczu u niemowląt z kolką, przy czym więcej pacjentów płacze krócej niż trzy godziny dziennie (jedno z kryteriów diagnostycznych kolki) po akupunkturze.

Przegląd systematyczny z 2018 r. trzech randomizowanych badań kontrolowanych i 307 pacjentów wykazał, że chociaż nie było żadnych różnic po leczeniu części małych pacjentów, to u dzieci leczonych akupunkturą (kolka) zmniejszył się płacz o średnio 27 minut, a wyniki te były statystycznie istotne.

 Enureza Nocna ( Moczenie Nocne u Dzieci )

Badanie z 2017 r. 22 z 20 pacjentów w wieku od 6 do 22 lat wykazało, że akupunktura korzystnie wpływała na objawy moczenia nocnego, a także poprawiała sen i jakość życia.

Wyniki te zostały poparte przeglądem z 2015 r. z 21 badań i 1590 pacjentów, które wykazały zachęcające wyniki dla akupunktury jako leczenia moczenia nocnego. Mierniki wyników obejmowały liczbę tygodniowych mokrych nocy oraz maksymalną ilość wydalonego moczu. Jednak tylko jedno badanie zostało uznane za wysokiej jakości.

W kolejnym przeglądzie z 2017 r. z siedmiu badań przeprowadzonych na dzieciach w wieku 7–15 lat stwierdzono, że akupunktura była bardziej skuteczna w przypadku moczenia nocnego niż placebo lub terapia lekowa.

akupunktura pediatryczna

Akupunktura Pediatryczna ( Porażenie Mózgowe )

Metaanaliza randomizowanych kontrolowanych badań na temat akupunktury z 2018 r. dotyczyła 21 badań i 1718 pacjentów porównujących akupunkturę i rehabilitację z samą rehabilitacją. Metaanaliza wykazała, że ​​akupunktura na porażenie mózgowe zapewnia poprawę funkcji motoryki dużej i małej dzięki poprawie skal mierzących napięcie mięśniowe i spastyczność. Co więcej, wystąpił wysoki wskaźnik ogólnego polepszenia zdrowia, z bardzo łagodnymi działaniami niepożądanymi. Spośród 21 badań uwzględnionych w analizie trzy zostały zaklasyfikowane do stopnia A pod względem jakości, a pozostałe do stopnia B.

Akupunktura Pediatryczna ( Zaburzenia Spektrum Autystycznego )

Przegląd systematyczny nowych i powstających metod leczenia ASD z 2009 r. sklasyfikował akupunkturę jako terapię stopnia C, co oznacza, że ​​jej stosowanie jest poparte co najmniej jednym nierandomizowanym badaniem kontrolowanym lub dwoma seriami przypadków.

Ponadto przegląd z 2011 r. obejmujący 10 badań i 390 dzieci w wieku 3-18 lat sugeruje, że akupunktura może poprawić funkcjonowanie dzieci z ASD. Sześć z przeanalizowanych badań wykazało poprawę zarówno funkcji poznawczych, jak i globalnych, podczas gdy kolejne dwa sugerowały poprawę komunikacji, umiejętności językowych, funkcji poznawczych i globalnych.

Badanie z 2010 r. wykazało znaczną poprawę rozumienia języka i dbania o siebie po prawdziwej elektroakupunkturze w porównaniu z leczeniem pozorowanym. Rodzice zgłaszali również poprawę towarzyskości, receptywnego języka, zdolności motorycznych, koordynacji i koncentracji uwagi.

Przegląd z 2018 r. wykazał poprawę wyników CARS i ABC, gdy akupunktura była połączona z interwencjami behawioralnymi i edukacyjnymi, z „akceptowalnym” ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.

Kolejne badanie z 2018 r. wykazało, że największa poprawa nastąpiła w komunikacji werbalnej. To ostatnie badanie sugeruje również, że skuteczność akupunktury w ASD może się zmniejszać wraz z wiekiem.

badania nad bezpieczeństwem akupunktury

Akupunktura Pediatryczna ( Astma )

Badanie z 2013 r. z 52 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat wykazało znaczną poprawę objawów astmy po leczeniu akupunkturą. Po pierwszej serii leczenia badania przerwano ale wnioski sugerowały, że do pełni wyleczenia konieczna będzie długotrwała terapia akupunkturą i lekami konwencjonalnymi.

Wyniki te są poparte systematycznym przeglądem siedmiu badań i 410 pacjentów z 2015 roku. Dwa z analizowanych badań wykazały poprawę szczytowego przepływu wydechowego (PEF) po leczeniu, podczas gdy w innym wykazano zmniejszenie lęku związanego z astmą.

Akupunktura Pediatryczna ( Opieka Neonatalna )

Noworodki są często poddawane bolesnym procedurom medycznym, dla których akupunktura może przynieść stanowić alternatywę. Innym stanem, w przypadku którego akupunktura może być przydatna, jest zespół abstynencji noworodków (NAS), grupa objawów, których doświadczają dzieci wycofujące się z ekspozycji płodu na nielegalne leki lub leki na receptę, takie jak opioidy i benzodiazepiny.

W jednym z randomizowanych, kontrolowanych, ślepych badań z 2015 r. stwierdzono, że niemowlęta z NAS wymagają skrócenia czasu leczenia morfiną i mają krótszy czas pobytu w szpitalu w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, co skutkuje zmniejszeniem kosztów szpitala o około 26,4%. Retrospektywny przegląd wykazał, że niemowlęta z NAS wykazywały lepsze łaknienie po leczeniu akupunkturą, były spokojniejsze i lepiej spały podczas leczenia i bezpośrednio po nim.

Odkrycia te są poparte badaniem pilotażowym z 2015 r. na 20 niemowlętach z NAS, które zalecało akupunkturę jako bezpieczną, wykonalną i skuteczną terapię. Kolejny przegląd przeprowadzony w 2018 r. również potwierdza te wyniki.

Biologiczne Mechanizmy Akupunktury Pediatrycznej

Istnieje wiele różnych mechanizmów leżących u podstaw fizjologicznych efektów akupunktury. Najdokładniej zbadanym obszarem jest ból. Zidentyfikowano liczne szlaki nerwowe i biochemikalia biorące udział w przeciwbólowym działaniu akupunktury. Należą do nich włókna nerwowe Aδ, Aβ i C, neuropeptydy opioidowe, w tym enkefaliny, endorfiny, dynorfiny, endomorfiny i nocyceptyna oraz neuropeptydy nieopioidowe, w tym substancja P (SP), wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) i peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP). Zaangażowanych jest również kilka neuroprzekaźników, w tym serotonina, norepinefryna, dopamina, cytokiny, glutaminian, tlenek azotu i kwas gamma-aminomasłowy (GABA).

DNA biomedyczne mechanizmy dzialania akupunktury (1)

Zidentyfikowano wiele innych ścieżek, które pomagają wyjaśnić, jak akupunktura ma tak różnorodne efekty. Być może najważniejszym z nich jest sygnalizacja purynergiczna czyli system, w którym trifosforan adenozyny (ATP) odgrywa rolę w sygnalizacji i regulacji wszystkich tkanek i narządów. ATP jest wymagane do przekazywania impulsów nerwowych, a badania na zwierzętach wykazały, że myszy wyhodowane z niezdolnością do wiązania się z adenozyną nie doświadczyły analgezji w wyniku akupunktury, podczas gdy myszy normalne tak. Ten efekt został również powtórzony w badaniach na ludziach.

akupunktura pediatryczna model centralny układ nerwowy

Stwierdzono, że sygnalizacja purynergiczna odgrywa ważną rolę w różnych obszarach klinicznych, w tym w migrenach i bólach głowy, odporności i zapaleniu, raku, autyzmie, chorobie Alzheimera, chorobach sercowo-naczyniowych i funkcjach endokrynnych.

Podczas gdy firmy farmaceutyczne próbują obecnie opracowywać leki w tych obszarach, które hamują lub wzmacniają sygnalizację purynergiczną – bezpieczeństwo budzi obawy.

Ponieważ związki te istnieją w delikatnej równowadze na poziomie komórkowym, zarówno za dużo, jak i za mało adenozyny i ATP może być związane z chorobą. Jednak samoregulacja sygnalizacji purynergicznej, którą promuje leczenie akupunkturą, będzie prawdopodobnie zarówno skuteczna, jak i bezpieczna.

Oprócz działania biochemicznego, badania wykazują również bezpośredni wpływ akupunktury na centralny układ nerwowy. Wpływają one na odruchy kręgosłupa, gdzie akupunktura powoduje rozluźnienie mięśni i zmiany w narządach trzewnych. Wykazano, że w mózgu akupunktura zmienia funkcjonalną łączność i zmniejsza aktywność struktur limbicznych związanych ze stresem i chorobą.

Akupunktura jednocześnie poprawia regulację osi podwzgórze, przysadka mózgowa, nadnercza (HPA), podstawowego układu, który organizm wykorzystuje do regulacji hormonów i fizjologicznej reakcji na stres. Dodatkowo akupunktura moduluje aktywność w przywspółczulnym układzie nerwowym, co wiąże się z odpoczynkiem, relaksacją, trawieniem i gojeniem.

Medycyna Konwencjonalna ( Warianty Leczenia Dzieci )

Jedną z głównych obaw dotyczących medycyny pediatrycznej w leczeniu konwencjonalnym jest przepisywanie leków poza wskazaniami – jest powszechną praktyką, ponieważ około połowa wszystkich leków nie była wystarczająco oznakowana do stosowania w pediatrii od 2012 r. Chociaż stosowanie leków poza wskazaniami rejestracyjnymi dla dzieci niekoniecznie oznacza, że są niebezpieczne, ale też, że nie ma wystarczających dowodów dotyczących ich bezpieczeństwa i skuteczności. Ta sytuacja przedstawia duże i złożone problemy, szczególnie w odniesieniu do noworodków, niemowląt poniżej drugiego roku życia oraz dzieci z rzadkimi lub przewlekłymi schorzeniami. Akupunktura odwrotnie była wypróbowywana i testowana przez wiele stuleci i okazała się bezpieczna i skuteczna, nawet w przypadku bardzo małych dzieci.

Wygląd opakowania igiełek do akupunktury

Akupunkturzystka uga przy zabiegu akupunktury

Akupunkturzystka uga przy zabiegu akupunktury kosmetycznej

i

WNIOSKI

Przedstawione różne badania kliniczne są najwyższym możliwym dostępnym materiałem naukowym potwierdzającym skuteczność akupunktury w leczeniu wielu różnych schorzeń u najmłodszych pacjentów – dzieci. Zebrany materiał jednoznacznie zamyka usta wszystkim osobom, które choćby mogłyby pomyśleć, że akupunktura jako część medycyny tradycyjnej nie ma ugruntowanej i potwierdzonej naukowo skuteczności i bezpieczeństwa.

Nie bez powodu Światowa Organizacja Zdrowia w 2019 roku uznała te metody za osobny system medyczny na równi z medycyną konwencjonalną.

Krok ten daje nam możliwość łączenia wiedzy medycyny akademickiej z wiedzą znaną na Wschodzi od tysiącleci, a występującą pod nazwą „Traditional Medicine” – Medycyna Tradycyjna.

Bibliografia:

1 . Wijlaars LPMM, Gilbert R, Hardelid P. Choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży: uczenie się na podstawie danych administracyjnych. Archiwa chorób w dzieciństwie. 1 czerwca 2016; 101(10): s. 881-885”.

2 . Gold JI, Nicolaou CD, Belmont KA, Katz AR, Benaron DM, Yu W. Akupunktura pediatryczna: przegląd badań klinicznych. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna. 12 stycznia 2008; 6(4): s. 429-439.

3 . Ramesh G, Gerstbacher D, Arruda J, Golianu B, Mark J, Yeh A. Pediatric Integrative Medicine in Academia: Stanford Children’s Experience. Dzieci. 12 grudnia 2018 r.; 5(12): s. 168.

4 . Yang C, Hao Z, Zhang LL, Guo Q. Skuteczność i bezpieczeństwo akupunktury u dzieci: przegląd systematycznych przeglądów. 2015 Sierpnia 21.

5 . Millley RJ, Davis R, Kong JT, Schnyer RN. Akupunktura w stanach pediatrycznych: przegląd narracyjny. Akupunktura medyczna. 21 grudnia 2015; 27(6): s. 420-431.

6 . Libonat J,ea. „Skuteczność akupunktury w schorzeniach u dzieci: przegląd. Czasopismo naukowego świata. 2008; 8:.

7 . Adams D, Cheng F, Jou H, Aung S, Yasui Y, Vohra S. Bezpieczeństwo akupunktury pediatrycznej: przegląd systematyczny. PEDIATRIA. 2011 grudnia 1; 128(6): s. e1575-e1587.

8 . Raith W. Auricular Medicine w opiece neonatologicznej. Akupunktura medyczna. 31 maja 2018; 30(3): s. 138-140.

9 . Golianu B, Yeh A, Brooks M. Akupunktura na ból pediatryczny. Dzieci. 2014 sierpnia 21; 1(2): s. 134-148.

10 . McDonald MJ. Akupunktura i terapie związane z akupunkturą są dobrze tolerowane i mogą skutecznie łagodzić ból u dzieci. Akupunktura medyczna. 2015 grudzień 1; 27(6): s. 481-486.

11 . Lin K, Tung C. Integrating akupunktura w leczeniu zapalenia chrząstek żebrowych u młodzieży. Akupunktura medyczna. 19 października 2017; 29(5): s. 327-330.

12 . Lin K, Tung C. Integrating akupunktura w leczeniu zapalenia chrząstek żebrowych u młodzieży. Akupunktura medyczna. 19 października 2017; 29(5): s. 327-330.

13 . Nager AL, Kobylecka M, Pham PK, Johnson L, Gold JI. Wpływ akupunktury na ból i stan zapalny u pacjentów pediatrycznych oddziałów ratunkowych z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego: badanie pilotażowe. Czasopismo medycyny alternatywnej i komplementarnej. 2015 kwi 15; 21(5): s. 269-272.

14 . Schlager A, Offer T, Baldissera I. Laserowa stymulacja punktu akupunkturowego P6 zmniejsza pooperacyjne wymioty u dzieci poddawanych operacji zeza. Brytyjskie czasopismo anestezjologiczne. 1998; 81(4): s. 529-532.

15 . Martina CS. Artykuł CME: Akupunktura w zapobieganiu i leczeniu stanów okołooperacyjnych u dzieci. Akupunktura medyczna. 2 grudnia 2015; 27(6): s. 411-419.

16 . Lee A, Chan SKC, Fan LTY. Stymulacja punktu akupunkturowego nadgarstka PC6 w celu zapobiegania pooperacyjnym nudnościom i wymiotom. Baza danych przeglądów systematycznych Cochrane. 2015; 11.

17 . Yeh CH, Chien LC, Chiang YC, Lin SW, Huang CK, Ren D. Zmniejszenie nudności i wymiotów u dzieci poddawanych chemioterapii onkologicznej za pomocą odpowiednich lub pozorowanych punktów akupunktury usznej ze standardową opieką. Czasopismo medycyny alternatywnej i komplementarnej. 2012 kwietnia 19; 18(4): s. 334-340.

18 . Reindl TK, Geilen W, Hartmann R, Wiebelitz KR, Kan G, Wilhelm I i in. Akupunktura przeciw nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią w onkologii dziecięcej. Opieka wspomagająca w raku. 13 lipca 2005; 14 ust. 2: s. 172-176.

19 . Reinthal M, Lund I, Ullman D, Lundeberg T. Objawy żołądkowo-jelitowe kolki niemowlęcej i ich zmiana po lekkim igłowaniu akupunktury: studium serii przypadków 913 niemowląt. Chińska medycyna. 2011 11 sierpnia; 6.

20 . Landgren K, Hallström I. Wpływ minimalnej akupunktury na kolkę niemowlęcą: wieloośrodkowe, trójramienne, z pojedynczą ślepą próbą z randomizacją (ACU-COL). Akupunktura w medycynie. 1 czerwca 2017 r.; 35(3): s. 171-179.

21 . Skjeie H, Skonnord T, Brekke M, Klovning A, Fetveit A, Landgren K, et al. Leczenie akupunkturą kolki niemowlęcej: przegląd systematyczny i metaanaliza danych indywidualnych pacjentów z testu zaślepiającego zwalidowane randomizowane, kontrolowane badania. Skandynawski Dziennik Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 2018 2 stycznia; 36 ust. 1: s. 56-69.

22 . Zhu J, Arsovska B. Nocne moczenie nocne – leczenie z akupunkturą Leczenie akupunktury w przepuklinie krążka lędźwiowego Zobacz projekt. 2017.

23 . Lv Zt, Song W, Wu J, Yang J, Wang T, Wu Ch i in. Skuteczność akupunktury u dzieci z moczeniem nocnym: przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna. 2015 16 czerwca; 2015: s. 1-12.

24 . Azarfar A, Ravanshad Y, Badiei Aval S, Khamnian Z, Mehrad Majd H. Przegląd systematyczny i metaanaliza stosowania akupunktury w leczeniu moczenia nocnego. Journal of Nefrology & Therapeutics. 22 maja 2017; 07(02).

25 . Li LX, Zhang MM, Zhang Y, He J. Akupunktura dla porażenia mózgowego: metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych. Badania regeneracji neuronów. 1 czerwca 2018 r.; 13(6): s. 1107-1117.

26 . Powieść DAR i nowe metody leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu: przegląd systematyczny. Roczniki Psychiatrii Klinicznej. 2009 październik-grudzień; 21 ust. 4.

27 . WX CDKWVC. Akupunktura w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD). Przegląd systematyczny bazy danych Cochrane. 2011 wrzesień; 7(9).

28 . Wong C. Randomizowana kontrolowana próba elektroakupunktury w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Przegląd medycyny alternatywnej. 2010 lipiec; 15 ust.

29 . Lee LCSCC. Skuteczność i bezpieczeństwo akupunktury w leczeniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: przegląd systematyczny i metaanaliza. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna. 2018; 2018 (art. ID 1057539).

30 . Yau IC. Leczniczy wpływ akupunktury skóry głowy na autyzm urodzeniowy i autyzm regresywny. Chińska medycyna. 2018 czerwiec; 13(30).

31 . Karlson B. Akupunktura u dzieci z astmą: prospektywne, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne skuteczności. Terapie alternatywne w zdrowiu i medycynie. 2013 lipiec-sierpień; 19 ust. 4.

32 . Chi Feng Liu LWC. Skuteczność akupunktury u dzieci z astmą: przegląd systematyczny. Włoski Dziennik Pediatrii. 2015 lipiec; 41(48).

33 . Kracht R, Yates C, Mitchell AJ, Lowe LM, Hall RW, Lee A. Bezpieczeństwo nieinwazyjnej stymulacji elektrycznej punktów akupunkturowych podczas rutynowego przyklejania pięty noworodka. 2015.

34 . Chen KL, Quah-Smith I, Schmölzer GM, Niemtzow R, Oei JL. Akupunktura na oddziale intensywnej terapii noworodków – Wykorzystanie starożytnej medycyny do pomocy dzisiejszym dzieciom: przegląd. 2017 Lip 1.

35 . Raith W, Schmölzer GM, Resch B, Reiterer F, Avian A, Koestenberger M, et al. Akupunktura laserowa w zespole abstynencji noworodków: randomizowana, kontrolowana próba. ;2015.

36 . Filippelli AC, White LF, Spellman LW, Broderick M, Highfield ES, Sommers E i in. Akupunktura nieinsercyjna i syndrom abstynencji noworodków: seria przypadków ze szpitala Innercity Safety Net Hospital. Globalne postępy w dziedzinie zdrowia i medycyny. 2012 wrzesień; 1(4): s. 48-52.

37 . Weathers L, Driver K, Zaritt J, Kneusel M, Reinhart R, Roberts S i in. Bezpieczeństwo, akceptowalność i wykonalność akupunktury usznej w zespole abstynencji noworodków: badanie pilotażowe. Akupunktura medyczna. 21 grudnia 2015; 27(6): s. 453-460.

38 . Jackson HJ, Lopez C, Miller S, Englehardt B. Przegląd zakresu akupunktury jako potencjalna interwencja w zespole abstynencji noworodków. Akupunktura medyczna. 2019 mar 1.

39 . The Acupuncture Evidence Project – A Comparative Literature Review 2017 – Acupuncture.org.au. 2017;:1-81. http://www.acupuncture.org.au/NASZE USŁUGI/Publikacje/AcupunctureEvidenceProject.aspx

40 . Fan AY, Miller DW, Bolash B, et al. Rola akupunktury w rozwiązywaniu epidemii opioidowej: dowody, opłacalność i dostępność opieki dla akupunktury jako podstawowej, niefarmakologicznej metody łagodzenia i leczenia bólu – biała księga 2017. Journal of Integrative Medicine 2017;15:411–25. doi:10.1016/S2095-4964(17)60378-9

41 . Verkhratsky A, Burnstock G. Biologia sygnalizacji purynergicznej: jej starożytne korzenie ewolucyjne, jej wszechobecność i jej wielorakie znaczenie funkcjonalne. Bioeseje 2014;36:697-705. doi:10.1002/bies.201400024

42 . Burnstock G. Sygnalizacja purynergiczna w akupunkturze. Nauka 2014.

43 . Goldman N, Chen M, Fujita T, et al. Receptory adenozynowe A1 pośredniczą w lokalnych antynocyceptywnych efektach akupunktury. Nat Neurosci 2010;13:883-8. doi:10.1038/nn.2562

44 . Huang M, Wang X, Xing B, et al. Krytyczna rola kanałów TRPV2, receptorów histaminowych H1 i adenozynowych A1 w inicjacji sygnałów akupunktury w analgezji akupunktury. Sci Rep 2018;8:6523. doi:10.1038/s41598-018-24654-y

45 . Takano T, Chen X, Luo F, et al. Tradycyjna akupunktura wyzwala lokalny wzrost adenozyny u ludzi. Dziennik Bólu 2012; 13:1215–23. doi:10.1016/j.jpain.2012.09.012

46 . Fried NT, Elliott MB, Oshinsky ML. Rola sygnalizacji adenozyny w bólu głowy: przegląd. Nauka o mózgu 2017;7. doi:10.3390/brainsci7030030

47 . Faas MM, Sáez T, de Vos P. Pozakomórkowe ATP i adenozyna: Yin i Yang w odpowiedzi immunologicznej? Molekularne Aspekty Medycyny 2017;:1–11. doi:10.1016/j.mam.2017.01.002

48 . Whiteside TL. Celowanie w adenozynę w immunoterapii raka: przegląd ostatnich postępów. Przegląd ekspertów dotyczący terapii przeciwnowotworowej 2017;17:527–35. doi:10.1080/14737140.2017.1316197

49 . Masino SA, Kawamura M Jr., Cote JL, et al. Adenozyna i autyzm: spektrum możliwości. Neurofarmakologia 2013;68:116-21. doi:10.1016/j.neuropharm.2012.08.013

50 . Woods LT, Ajit D, Camden JM i in. Receptory purynergiczne jako potencjalne cele terapeutyczne w chorobie Alzheimera. Neurofarmakologia 2016;104:169-79. doi:10.1016/j.neuropharm.2015.10.031

51 . Burnstock G, Ralevic V, Perez DM. Sygnalizacja purynergiczna i naczynia krwionośne w zdrowiu i chorobie. Pharmacol Rev 2014;66:102–92. doi:10.1124/pr.113.008029

52 . Burnstock G. Sygnalizacja purynergiczna w układzie sercowo-naczyniowym. Badania obiegowe 2017;120:207–28. doi:10,1161/CIRCRESAHA.116.309726

53 . Burnstock G. Sygnalizacja purynergiczna w narządach dokrewnych. Sygnalizacja purynergiczna 2013;10:189–231. doi:10.1007/s11302-013-9396-x

54 . Borea PA, Gessi S, Merighi S, et al. Adenozyna jako wielosygnalizacyjny anioł stróż w chorobach człowieka: kiedy, gdzie i jak wywiera ochronne działanie? Trendy Pharmacol Sci 2016;37:419–34. doi:10.1016/j.tips.2016.02.006

55 . Cho ZH, Hwang SC, Wong EK i in. Substraty neuronalne, dowody eksperymentalne i hipoteza funkcjonalna mechanizmów akupunktury. Acta Neurol Scand 2006; 113: 370–7. doi:10.1111/j.1600-0404.2006.00600.x

56 . Lund I, Lundeberg T. Mechanizmy akupunktury. Akupunktura i pokrewne terapie opublikowane po raz pierwszy w Internecie: 2016. doi:10.1016/j.arthe.2016.12.001

57 . Sachs AL. Informacje pediatryczne w etykietowaniu produktów leczniczych. JAMA. 2012; 307(18).

58 . Pedatria AAo. Stosowanie leków u dzieci poza etykietami. Pediatria. 2014 marzec; 133(3)

Bibliografia:

1 . Wijlaars LPMM, Gilbert R, Hardelid P. Choroby przewlekłe u dzieci i młodzieży: uczenie się na podstawie danych administracyjnych. Archiwa chorób w dzieciństwie. 1 czerwca 2016; 101(10): s. 881-885”.

2 . Gold JI, Nicolaou CD, Belmont KA, Katz AR, Benaron DM, Yu W. Akupunktura pediatryczna: przegląd badań klinicznych. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna. 12 stycznia 2008; 6(4): s. 429-439.

3 . Ramesh G, Gerstbacher D, Arruda J, Golianu B, Mark J, Yeh A. Pediatric Integrative Medicine in Academia: Stanford Children’s Experience. Dzieci. 12 grudnia 2018 r.; 5(12): s. 168.

4 . Yang C, Hao Z, Zhang LL, Guo Q. Skuteczność i bezpieczeństwo akupunktury u dzieci: przegląd systematycznych przeglądów. 2015 Sierpnia 21.

5 . Millley RJ, Davis R, Kong JT, Schnyer RN. Akupunktura w stanach pediatrycznych: przegląd narracyjny. Akupunktura medyczna. 21 grudnia 2015; 27(6): s. 420-431.

6 . Libonat J,ea. „Skuteczność akupunktury w schorzeniach u dzieci: przegląd. Czasopismo naukowego świata. 2008; 8:.

7 . Adams D, Cheng F, Jou H, Aung S, Yasui Y, Vohra S. Bezpieczeństwo akupunktury pediatrycznej: przegląd systematyczny. PEDIATRIA. 2011 grudnia 1; 128(6): s. e1575-e1587.

8 . Raith W. Auricular Medicine w opiece neonatologicznej. Akupunktura medyczna. 31 maja 2018; 30(3): s. 138-140.

9 . Golianu B, Yeh A, Brooks M. Akupunktura na ból pediatryczny. Dzieci. 2014 sierpnia 21; 1(2): s. 134-148.

10 . McDonald MJ. Akupunktura i terapie związane z akupunkturą są dobrze tolerowane i mogą skutecznie łagodzić ból u dzieci. Akupunktura medyczna. 2015 grudzień 1; 27(6): s. 481-486.

11 . Lin K, Tung C. Integrating akupunktura w leczeniu zapalenia chrząstek żebrowych u młodzieży. Akupunktura medyczna. 19 października 2017; 29(5): s. 327-330.

12 . Lin K, Tung C. Integrating akupunktura w leczeniu zapalenia chrząstek żebrowych u młodzieży. Akupunktura medyczna. 19 października 2017; 29(5): s. 327-330.

13 . Nager AL, Kobylecka M, Pham PK, Johnson L, Gold JI. Wpływ akupunktury na ból i stan zapalny u pacjentów pediatrycznych oddziałów ratunkowych z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego: badanie pilotażowe. Czasopismo medycyny alternatywnej i komplementarnej. 2015 kwi 15; 21(5): s. 269-272.

14 . Schlager A, Offer T, Baldissera I. Laserowa stymulacja punktu akupunkturowego P6 zmniejsza pooperacyjne wymioty u dzieci poddawanych operacji zeza. Brytyjskie czasopismo anestezjologiczne. 1998; 81(4): s. 529-532.

15 . Martina CS. Artykuł CME: Akupunktura w zapobieganiu i leczeniu stanów okołooperacyjnych u dzieci. Akupunktura medyczna. 2 grudnia 2015; 27(6): s. 411-419.

16 . Lee A, Chan SKC, Fan LTY. Stymulacja punktu akupunkturowego nadgarstka PC6 w celu zapobiegania pooperacyjnym nudnościom i wymiotom. Baza danych przeglądów systematycznych Cochrane. 2015; 11.

17 . Yeh CH, Chien LC, Chiang YC, Lin SW, Huang CK, Ren D. Zmniejszenie nudności i wymiotów u dzieci poddawanych chemioterapii onkologicznej za pomocą odpowiednich lub pozorowanych punktów akupunktury usznej ze standardową opieką. Czasopismo medycyny alternatywnej i komplementarnej. 2012 kwietnia 19; 18(4): s. 334-340.

18 . Reindl TK, Geilen W, Hartmann R, Wiebelitz KR, Kan G, Wilhelm I i in. Akupunktura przeciw nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią w onkologii dziecięcej. Opieka wspomagająca w raku. 13 lipca 2005; 14 ust. 2: s. 172-176.

19 . Reinthal M, Lund I, Ullman D, Lundeberg T. Objawy żołądkowo-jelitowe kolki niemowlęcej i ich zmiana po lekkim igłowaniu akupunktury: studium serii przypadków 913 niemowląt. Chińska medycyna. 2011 11 sierpnia; 6.

20 . Landgren K, Hallström I. Wpływ minimalnej akupunktury na kolkę niemowlęcą: wieloośrodkowe, trójramienne, z pojedynczą ślepą próbą z randomizacją (ACU-COL). Akupunktura w medycynie. 1 czerwca 2017 r.; 35(3): s. 171-179.

21 . Skjeie H, Skonnord T, Brekke M, Klovning A, Fetveit A, Landgren K, et al. Leczenie akupunkturą kolki niemowlęcej: przegląd systematyczny i metaanaliza danych indywidualnych pacjentów z testu zaślepiającego zwalidowane randomizowane, kontrolowane badania. Skandynawski Dziennik Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 2018 2 stycznia; 36 ust. 1: s. 56-69.

22 . Zhu J, Arsovska B. Nocne moczenie nocne – leczenie z akupunkturą Leczenie akupunktury w przepuklinie krążka lędźwiowego Zobacz projekt. 2017.

23 . Lv Zt, Song W, Wu J, Yang J, Wang T, Wu Ch i in. Skuteczność akupunktury u dzieci z moczeniem nocnym: przegląd systematyczny i metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna. 2015 16 czerwca; 2015: s. 1-12.

24 . Azarfar A, Ravanshad Y, Badiei Aval S, Khamnian Z, Mehrad Majd H. Przegląd systematyczny i metaanaliza stosowania akupunktury w leczeniu moczenia nocnego. Journal of Nefrology & Therapeutics. 22 maja 2017; 07(02).

25 . Li LX, Zhang MM, Zhang Y, He J. Akupunktura dla porażenia mózgowego: metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych. Badania regeneracji neuronów. 1 czerwca 2018 r.; 13(6): s. 1107-1117.

26 . Powieść DAR i nowe metody leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu: przegląd systematyczny. Roczniki Psychiatrii Klinicznej. 2009 październik-grudzień; 21 ust. 4.

27 . WX CDKWVC. Akupunktura w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD). Przegląd systematyczny bazy danych Cochrane. 2011 wrzesień; 7(9).

28 . Wong C. Randomizowana kontrolowana próba elektroakupunktury w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Przegląd medycyny alternatywnej. 2010 lipiec; 15 ust.

29 . Lee LCSCC. Skuteczność i bezpieczeństwo akupunktury w leczeniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu: przegląd systematyczny i metaanaliza. Oparta na dowodach medycyna komplementarna i alternatywna. 2018; 2018 (art. ID 1057539).

30 . Yau IC. Leczniczy wpływ akupunktury skóry głowy na autyzm urodzeniowy i autyzm regresywny. Chińska medycyna. 2018 czerwiec; 13(30).

31 . Karlson B. Akupunktura u dzieci z astmą: prospektywne, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne skuteczności. Terapie alternatywne w zdrowiu i medycynie. 2013 lipiec-sierpień; 19 ust. 4.

32 . Chi Feng Liu LWC. Skuteczność akupunktury u dzieci z astmą: przegląd systematyczny. Włoski Dziennik Pediatrii. 2015 lipiec; 41(48).

33 . Kracht R, Yates C, Mitchell AJ, Lowe LM, Hall RW, Lee A. Bezpieczeństwo nieinwazyjnej stymulacji elektrycznej punktów akupunkturowych podczas rutynowego przyklejania pięty noworodka. 2015.

34 . Chen KL, Quah-Smith I, Schmölzer GM, Niemtzow R, Oei JL. Akupunktura na oddziale intensywnej terapii noworodków – Wykorzystanie starożytnej medycyny do pomocy dzisiejszym dzieciom: przegląd. 2017 Lip 1.

35 . Raith W, Schmölzer GM, Resch B, Reiterer F, Avian A, Koestenberger M, et al. Akupunktura laserowa w zespole abstynencji noworodków: randomizowana, kontrolowana próba. ;2015.

36 . Filippelli AC, White LF, Spellman LW, Broderick M, Highfield ES, Sommers E i in. Akupunktura nieinsercyjna i syndrom abstynencji noworodków: seria przypadków ze szpitala Innercity Safety Net Hospital. Globalne postępy w dziedzinie zdrowia i medycyny. 2012 wrzesień; 1(4): s. 48-52.

37 . Weathers L, Driver K, Zaritt J, Kneusel M, Reinhart R, Roberts S i in. Bezpieczeństwo, akceptowalność i wykonalność akupunktury usznej w zespole abstynencji noworodków: badanie pilotażowe. Akupunktura medyczna. 21 grudnia 2015; 27(6): s. 453-460.

38 . Jackson HJ, Lopez C, Miller S, Englehardt B. Przegląd zakresu akupunktury jako potencjalna interwencja w zespole abstynencji noworodków. Akupunktura medyczna. 2019 mar 1.

39 . The Acupuncture Evidence Project – A Comparative Literature Review 2017 – Acupuncture.org.au. 2017;:1-81. http://www.acupuncture.org.au/NASZE USŁUGI/Publikacje/AcupunctureEvidenceProject.aspx

40 . Fan AY, Miller DW, Bolash B, et al. Rola akupunktury w rozwiązywaniu epidemii opioidowej: dowody, opłacalność i dostępność opieki dla akupunktury jako podstawowej, niefarmakologicznej metody łagodzenia i leczenia bólu – biała księga 2017. Journal of Integrative Medicine 2017;15:411–25. doi:10.1016/S2095-4964(17)60378-9

41 . Verkhratsky A, Burnstock G. Biologia sygnalizacji purynergicznej: jej starożytne korzenie ewolucyjne, jej wszechobecność i jej wielorakie znaczenie funkcjonalne. Bioeseje 2014;36:697-705. doi:10.1002/bies.201400024

42 . Burnstock G. Sygnalizacja purynergiczna w akupunkturze. Nauka 2014.

43 . Goldman N, Chen M, Fujita T, et al. Receptory adenozynowe A1 pośredniczą w lokalnych antynocyceptywnych efektach akupunktury. Nat Neurosci 2010;13:883-8. doi:10.1038/nn.2562

44 . Huang M, Wang X, Xing B, et al. Krytyczna rola kanałów TRPV2, receptorów histaminowych H1 i adenozynowych A1 w inicjacji sygnałów akupunktury w analgezji akupunktury. Sci Rep 2018;8:6523. doi:10.1038/s41598-018-24654-y

45 . Takano T, Chen X, Luo F, et al. Tradycyjna akupunktura wyzwala lokalny wzrost adenozyny u ludzi. Dziennik Bólu 2012; 13:1215–23. doi:10.1016/j.jpain.2012.09.012

46 . Fried NT, Elliott MB, Oshinsky ML. Rola sygnalizacji adenozyny w bólu głowy: przegląd. Nauka o mózgu 2017;7. doi:10.3390/brainsci7030030

47 . Faas MM, Sáez T, de Vos P. Pozakomórkowe ATP i adenozyna: Yin i Yang w odpowiedzi immunologicznej? Molekularne Aspekty Medycyny 2017;:1–11. doi:10.1016/j.mam.2017.01.002

48 . Whiteside TL. Celowanie w adenozynę w immunoterapii raka: przegląd ostatnich postępów. Przegląd ekspertów dotyczący terapii przeciwnowotworowej 2017;17:527–35. doi:10.1080/14737140.2017.1316197

49 . Masino SA, Kawamura M Jr., Cote JL, et al. Adenozyna i autyzm: spektrum możliwości. Neurofarmakologia 2013;68:116-21. doi:10.1016/j.neuropharm.2012.08.013

50 . Woods LT, Ajit D, Camden JM i in. Receptory purynergiczne jako potencjalne cele terapeutyczne w chorobie Alzheimera. Neurofarmakologia 2016;104:169-79. doi:10.1016/j.neuropharm.2015.10.031

51 . Burnstock G, Ralevic V, Perez DM. Sygnalizacja purynergiczna i naczynia krwionośne w zdrowiu i chorobie. Pharmacol Rev 2014;66:102–92. doi:10.1124/pr.113.008029

52 . Burnstock G. Sygnalizacja purynergiczna w układzie sercowo-naczyniowym. Badania obiegowe 2017;120:207–28. doi:10,1161/CIRCRESAHA.116.309726

53 . Burnstock G. Sygnalizacja purynergiczna w narządach dokrewnych. Sygnalizacja purynergiczna 2013;10:189–231. doi:10.1007/s11302-013-9396-x

54 . Borea PA, Gessi S, Merighi S, et al. Adenozyna jako wielosygnalizacyjny anioł stróż w chorobach człowieka: kiedy, gdzie i jak wywiera ochronne działanie? Trendy Pharmacol Sci 2016;37:419–34. doi:10.1016/j.tips.2016.02.006

55 . Cho ZH, Hwang SC, Wong EK i in. Substraty neuronalne, dowody eksperymentalne i hipoteza funkcjonalna mechanizmów akupunktury. Acta Neurol Scand 2006; 113: 370–7. doi:10.1111/j.1600-0404.2006.00600.x

56 . Lund I, Lundeberg T. Mechanizmy akupunktury. Akupunktura i pokrewne terapie opublikowane po raz pierwszy w Internecie: 2016. doi:10.1016/j.arthe.2016.12.001

57 . Sachs AL. Informacje pediatryczne w etykietowaniu produktów leczniczych. JAMA. 2012; 307(18).

58 . Pedatria AAo. Stosowanie leków u dzieci poza etykietami. Pediatria. 2014 marzec; 133(3)

Ebook: „Akupunktura i Życie”

Pani profesor przybliża tajniki akupunktury w swoich książkach, które możecie Państwo pobrać na tej stronie za darmo w postaci e-booków:
Książka jest próbą podjęcia polemiki z osobami co uważali metody medycyny tradycyjnej za mało naukowe i średniowieczne. Jak sie póżniej okazało Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła osiągnięcia „Traditional Medicine” i uznało te metody za naukowe.
akupunktura pediatryczna,akupunktura,dzieci,leczenie,ADHD,nadpobudliwość
akupunktura pediatryczna,akupunktura,dzieci,leczenie,ADHD,nadpobudliwość

Ebook: „W Cztery Oczy z Medycyną Naturalną Dalekiego Wschodu”

Bogato ilustrowany, napisany na podstawie wielu lat doświadczeń przybliży Wam tajniki wiedzy znanej w Tybecie od wieków.
Pierwsza ksiązka profesor Enji, która w możliwe najławiejszy sposób miała tłumaczyć trudne pojęcia związane z Medycyną  Tradycyjną i stanowić pomost pomiędzy medycyną klasyczną, a wschodnią.
akupunktura pediatryczna,akupunktura,dzieci,leczenie,ADHD,nadpobudliwość
akupunktura pediatryczna,akupunktura,dzieci,leczenie,ADHD,nadpobudliwość

POWIĄZANE ARTYKUŁY OPARTE NA FAKTACH

akupunktura pediatryczna,akupunktura,dzieci,leczenie,ADHD,nadpobudliwość
B

Alergie

Artykuł naukowy o wpływie akupunktury na leczenie alergicznego nieżytu nosa i dolegliwości towarzyszących.

akupunktura pediatryczna,akupunktura,dzieci,leczenie,ADHD,nadpobudliwość
B

NA BÓL

Metody przeciwbólowe w leczeniu akupunkturą oraz wytłumaczenie schematu oddziaływań i bodźców na organizm człowieka.
faq pierwsza wizyta
B

PIERWSZA WIZYTA

Artykuł jak najlepiej przygotować się do wizyty u lekarza medycyny tradycyjnej, aby jak najwięcej skorzystać.

akupunktura pediatryczna,akupunktura,dzieci,leczenie,ADHD,nadpobudliwość
B

Klimakterium

Bardzo indywidualny proces starzenia się kobiet, który jednak można niwelować przy pomocy akupunktury.

akupunktura pediatryczna akupunktura dla dzieci
B

DLA DZIECI

Akupunktura pomaga w leczeniu dzieci oraz różnych schorzeń dzicięcych w tym ADHD. Wspiera koncentrację i dotlenienie mózgu.

bezpieczeństwo akupunktury czy akupunktura jest bezpieczna
B

BEZPIECZEŃSTWO

Największy zespół skumulowanych badań klinicznych nad bezpieczeństwem akupunktury i medycyny tradycyjnej.

Autorem materiałów jest wysokiej klasy specjalistka profesor kliniczny lekarz medycyny - pani Enkhjargal Dovchin ( prof Enji). Redagowanie i poprawki stylistyczne: Zespół MT

Umów Wizytę

Klikając w baner poniżej mogą Państwo zarezerwować termin wizyty w Gabinecie Akpunktury i Medycyny Wschodniej prof.klin.lek.med. Enkhjargal Dovchin

Zarezerwuj termin!

Orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie wynosi obecnie: 130 dni

Godziny Pracy

Dzień
Godziny
Poniedziałek
9:00 - 19:00
Wtorek
9:00 - 19:00
Środa
9:00 - 19:00
Czwartek
9:00 - 19:00
Piątek
9:00 - 19:00
Sobota
tylko umówione
Niedziela
zamknięte

Pin It on Pinterest

Powieleń