Badania nad Bezpieczeństwem Akupunktury

badania nad bezpieczeństwem akupunktury
i

WNIOSKI

Przez ostatnie 50 lat akupunktura była poddawana intensywnej ocenie naukowej w ponad 8000 badań klinicznych i wykazała swoją skuteczność w leczeniu wielu chorób występujących we współczesnych społeczeństwach zachodnich. Aby akupunktura mogła być realnym wyborem opieki zdrowotnej, każde leczenie musi być nie tylko skuteczne, ale także bezpieczne dla pacjentów, wykazując dobrą równowagę korzyści i potencjalnych szkód.

W poniższym artykule omówimy bezpieczeństwo akupunktury oraz niektóre z głównych zagadnień dotyczących badań w tej dziedzinie.

Badania nad Bezpieczeństwem Akupunktury
– Wstęp

Przeglądy systematyczne badań klinicznych wykazały skuteczność akupunktury i poszerzyły naszą wiedzę o mechanizmach działania w leczeniu wielu schorzeń. Jednak korzyści z jakiegokolwiek leczenia należy porównać z potencjalnymi szkodami, aby ocenić jego potencjalną rolę w opiece zdrowotnej.

Zgłaszając zdarzenia niepożądane w ramach badań nad akupunkturą, zwykle bierze się pod uwagę dwa aspekty: poważne zdarzenia niepożądane, takie jak odma opłucnowa lub nakłucie igłami narządów oraz drobne zdarzenia niepożądane, takie jak siniaki, omdlenia lub przejściowe nasilenie objawów. Niektóre badania obejmują również osoby, która czują się pobudzone lub zmęczone po leczeniu jako niewielkie zdarzenie niepożądane, chociaż wielu lekarzy i pacjentów uważa to za przydatną odpowiedź organizmu na leczenie.

W 2006 roku analiza bezpieczeństwa akupunktury została opublikowana przez brytyjskiego badacza Adriana White’a. Autor przedstawił wyniki dwóch prospektywnych badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii w latach 1998-2000. Przeanalizowano 66 229 zabiegów. Ta analiza leczenia wykazała, że ​​częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych wynosi zero.

W Badaniu Zdarzeń Niepożądanych po Akupunkturze (SAFA) w 2002 r. zgłoszono 2178 drobnych zdarzeń niepożądanych, w tym 31 822 wszystkich terapii (7%).

W badaniu The York Acupuncture Safety Study opublikowanym w 2001 roku, które obejmowało 34 407 zabiegów, zgłoszono 4528 (13%) drobnych działań niepożądanych. Różnice między tymi dwoma badaniami wynikają przynajmniej częściowo z różnych kryteriów określania tego, co kwalifikuje się jako zdarzenie niepożądane, które w badaniu York obejmowały na przykład pacjentów, którzy po leczeniu czuli się słabi i zmęczeni. [ Naszym zdaniem reakcja, która tutaj uznana jest za niepożądana w rzeczywistości jest jak najbardziej właściwa i wręcz oczekiwana ].

W tym samym artykule White przedstawia również wyniki innych badań opisujących bezpieczeństwo akupunktury. Analiza objęła 13 badań i 4 441 103 terapie. Ogólnie zgłoszono 11 poważnych zdarzeń niepożądanych. Najczęstszym poważnym zdarzeniem niepożądanym była odma opłucnowa (7 na 4 441 103 zabiegów). Zdarzyły się również dwa przypadki złamania igły, gdy była jeszcze włożona, jednak dotyczyło to użycia igieł wielokrotnego użytku, a nie jednorazowych igieł jednorazowego użytku, które są używane w dzisiejszej praktyce. [ Kwestia  złamania igiełki przy używaniu jednorazowych igieł akpunkturowych jest praktycznie niemożliwa – jedyny wyjątek to długa manipulacja igłowa, która nie jest charakterystyczna dla typowych zabiegów akupunktury ].

Spośród 4 441 103 zabiegów akupunktury liczba zgłoszonych poważnych zdarzeń niepożądanych wyniosła tylko 11

badania nad bezpieczeństwem akupunktury

Największe źródło danych dotyczących bezpieczeństwa pochodzi z niemieckiego badania PEP-Ac z 2006 r., w którym wzięło udział 454 920 pacjentów i ponad 4 miliony zabiegów zastosowanych przez niemiecki system opieki zdrowotnej. 7,9% pacjentów w tym badaniu zgłosiło niewielkie działania niepożądane, podczas gdy tylko 0,003% (13 pacjentów) doświadczyło poważnych działań niepożądanych. Drobne zdarzenia niepożądane obejmowały ból igłowy, krwiak i krwawienie, podczas gdy poważne zdarzenia niepożądane obejmowały odmę opłucnową, ostre nadciśnienie lub hipotensję, zakażenie skóry zwane różą, napad astmy i nasilenie myśli samobójczych.

Dalsze badania nadal wykazują niski odsetek zdarzeń niepożądanych związanych z akupunkturą. Badania te obejmują prospektywne studium wykonalności opublikowane w 2017 r., Akupunkturę uznano za leczenie „wykonalne, bezpieczne i akceptowalne” na kalifornijskim OIOM-ie, bez zgłaszania znaczących skutków ubocznych i stwierdzonego znacznego spadku użycia morfiny.

Przeglądy systematyczne badań z lat 2013-2016 wykazały, że akupunktura wykonywana przez przeszkolonych praktyków przy użyciu „techniki czystej igły” jest ogólnie bezpieczną procedurą. Literatura medyczna wskazuje również, że akupunktura może być z powodzeniem stosowana u pacjentów onkologicznych w leczeniu objawów ze względu na niskie ryzyko związane z jej stosowaniem  oraz w opiece związanej z ciążą.

Te wyniki kliniczne sprawiają, że akupunktura jest jedną z najbezpieczniejszych procedur dostępnych we współczesnej medycynie. Porównując ten profil bezpieczeństwa np. z poważnymi skutkami ubocznymi niesteroidowych leków przeciwzapalnych i opioidów oraz liczbą zgonów związanych z ich stosowaniem, bezpieczeństwo akupunktury staje się jeszcze bardziej widoczne. Jest tylko jedno zastrzeżenie: akupunkturę muszą wykonywać wykwalifikowani akupunkturzyści z odpowiednim przeszkoleniem.

i

WNIOSKI

„Ryzyko związane z akupunkturą można sklasyfikować jako znikome, a akupunktura jest bardzo bezpiecznym zabiegiem w rękach kompetentnych lekarzy”.  Biały, 2006

Bezpieczeństwo Akupunktury
w Kontekście Leczenia Konwencjonalnego

  • Spośród pacjentów, którym przepisano opioidy w celu złagodzenia bólu, do 25% z nich rozwija uzależnienie na całe życie
  • W 2015 r. przedawkowanie narkotyków związanych z opioidami spowodowało w Stanach Zjednoczonych 33 091 zgonów (co stanowi więcej niż zgony z powodu wypadków samochodowych
  • Niedawne badanie nad stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych z udziałem 446 763 osób wykazało, że przyjmowanie dowolnej dawki NLPZ przez dowolny czas zwiększa ryzyko zawału serca

Szkolenie jest Kluczem dla Bezpieczeństwa Akupunktury

Według literatury dotyczącej bezpieczeństwa akupunktury, odpowiednia edukacja akupunkturzystów jest podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom korzystającym z tej metody leczenia. W 2011 roku prestiżowe czasopismo Pain opublikowało przegląd przeglądów systematycznych autorstwa Edzarda Ernsta i współpracowników. Autorzy dokonali przeglądu literatury szczegółowo opisując wszelkie działania niepożądane, które można przypisać akupunkturze. Autorzy omówili przypadki zgłaszane głównie w krajach rozwijających się, gdzie akupunktura może być wykonywana przez nieprzeszkolonych lekarzy w warunkach niespełniających norm higienicznych. Akupunktura wykonywana w ten sposób nieuchronnie zwiększa ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej lub ran kłutowych. Co ważniejsze, tych komplikacji można łatwo uniknąć, dlatego tak ważne jest zapewnienie profesjonalnej edukacji akupunkturzom.

Aby pomóc pacjentom i lekarzom w dokonywaniu świadomych wyborów dotyczących opcji leczenia, bezpieczeństwo akupunktury należy ocenić w świetle dostępnych danych i porównać z bezpieczeństwem dostępnych alternatyw. Ogólne dowody, w tym pochodzące z kontrolowanych badań klinicznych, wskazują, że akupunktura stosowana przez wykwalifikowanych lekarzy jest jedną z najbezpieczniejszych metod leczenia w porównaniu z dostępnymi alternatywami.

„Wciąż zgłaszane są poważne komplikacje po akupunkturze. Wiele z nich nie jest związanych z akupunkturą, ale jest spowodowanych błędami w sztuce akupunktury. To może wyjaśniać, dlaczego ankiety odpowiednio przeszkolonych terapeutów nie przyniosły takich komplikacji. . . Kluczem do postępu byłoby wyszkolenie wszystkich akupunkturzystów do wysokiego poziomu kompetencji.” Ernst i in., 2011

badania nad bezpieczeństwem akupunktury

Jak Zapobiegać Rzadkim Niekorzystnym Skutkom Ubocznym Akupunktury

Najczęstsze działania niepożądane akupunktury, choć niezwykle rzadkie, to odma opłucnowa, złamanie igły w ciele pacjenta, przeniesienie choroby zakaźnej, krwiak lub krwawienie w miejscu wkłucia, brak efektu, pogorszenie objawów i zawroty głowy.

  • Odmy opłucnowej lub ewentualnego nakłucia innej struktury (naczynia, pęcherza moczowego, osierdzia) można uniknąć ćwicząc anatomię i fizjologię oraz odpowiednią technikę igłową.
  • Zastosowanie wysokiej jakości igieł do akupunktury wykonanych ze stali nierdzewnej, zapewniających elastyczność zapewniającą bezpieczeństwo pacjentom.
  • Igły do ​​akupunktury są jednorazowego użytku i są używane zgodnie z przepisami techniki czystych igieł, minimalizując możliwość przenoszenia chorób zakaźnych.
  • Odpowiednie techniki wprowadzania i usuwania igły zapobiegają powstawaniu krwiaków.

Zawroty głowy, zawroty głowy, brak efektu lub nawet pogorszenie objawów występują głównie w przypadku błędnej diagnozy. Aby tego uniknąć, akupunkturzyści muszą posiadać odpowiednią wiedzę na temat diagnozowania i leczenia. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca 2500 godzin formalnego szkolenia w ramach akredytowanego programu.

WNIOSKI

Podsumowując, akupunktura należy do najbezpieczniejszych metod leczniczych we współczesnej medycynie, a częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych wynosi 11 na 4 441 103 zabiegów. Aby utrzymać ten profil bezpieczeństwa, akupunkturę muszą wykonywać wykwalifikowani akupunkturzyści, którzy posiadają udokumentowaną wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii oraz techniki czystej igły, spełniając standardy szkolenia określone przez Światową Organizację Zdrowia. Lekarze stosujący akupunkturę bez odpowiedniego przeszkolenia zwiększają ryzyko wystąpienia u swoich pacjentów możliwych działań niepożądanych, a lekarze bez umiejętności prawidłowej diagnozy mogą prowadzić nieskuteczne leczenie. Pomimo doniesień o rzadkich, niepożądanych zdarzeniach klinicznych, akupunktura pozostaje jedną z najbezpieczniejszych dostępnych obecnie metod leczenia.

Wygląd opakowania igiełek do akupunktury

Akupunkturzystka uga przy zabiegu akupunktury

Akupunkturzystka uga przy zabiegu akupunktury kosmetycznej

Bibliografia:

1 . McDonald, JL i Janz, S. (2017). Projekt dowodów akupunktury, 1-81. Pobrane z https://www.acupuncture.org.au/resources/publications/the-acupuncture-evidence-project-a-comparative-literature-review-2017/

2 . Biały, A. (2006). Bezpieczeństwo akupunktury – dowody z Wielkiej Brytanii. Akupunktura w medycynie, 24 (Suppl), 53-57. https://doi.org/10.1136/aim.24.Suppl.53

3 . Linde K., Streng A., Hoppe A., Jürgens S., Weidenhammer W. i Melchart D. (2006). Program oceny opieki nad pacjentem z akupunkturą (PEP-Ac) – projekt sponsorowany przez dziesięć niemieckich funduszy społecznego ubezpieczenia zdrowotnego. Akupunktura w medycynie, 24 (Suppl), 25-32. https://doi.org/10.1136/aim.24.Suppl.25

4 . Feeney C., Bruns E., LeCompte G., Forati A., Chen T. i Matecki A. (2017). Akupunktura na ból i nudności na oddziale intensywnej opieki medycznej: studium wykonalności w szpitalu sieci bezpieczeństwa publicznego. Czasopismo Medycyny Alternatywnej i Komplementarnej, acm.2016.0323. https://doi.org/10.1089/acm.2016.0323

5 . Lao L. Praktyka akupunktury, przeszłość i teraźniejszość: czy jest bezpieczna i skuteczna?. Czasopismo Towarzystwa Onkologii Integracyjnej. 2006;4(1):13.

6 . Park, J., Sohn, Y., White, AR i Lee, H. (2014). Bezpieczeństwo akupunktury podczas ciąży: przegląd systematyczny. Akupunktura w medycynie: Journal of the British Medical Acupuncture Society, 32(3), 257-266. https://doi.org/10.1136/acupmed-2013-010480

7 . Boscarino, JA, Ruktalis, M., Hoffman, SN, Han, JJ, Erlich, PM, Gerhard, GS, & Stewart, WF (2010). Czynniki ryzyka uzależnienia od narkotyków wśród pacjentów ambulatoryjnych leczonych opioidami w dużym amerykańskim systemie opieki zdrowotnej. Uzależnienie (Abingdon, Anglia), 105 (10), 1776-1782. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2010.03052.x

8 . Schuchat A, Houry D, Guy GP. Nowe dane dotyczące używania i przepisywania opiatów w Stanach Zjednoczonych. Jamie. 2017 sierpnia 1;318(5):425-6.

9 . Bally, M., Dendukuri, N., Rich, B., Nadeau, L., Helin-Salmivaara, A., Garbe, E. i Brophy, JM (2017). Ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego po zastosowaniu NLPZ w rzeczywistych zastosowaniach: metaanaliza bayesowska danych indywidualnych pacjentów. BMJ (wyd. badań klinicznych), 357, j1909-13. https://doi.org/10.1136/bmj.j1909

10 . Ernst, E., Lee, MS i Choi, T.-Y. (2011). Akupunktura: czy łagodzi ból i czy istnieje poważne ryzyko? Przegląd recenzji. Ból, 152 (4), 755-764. https://doi.org/10.1016/j.pain.2010.11.004

Bibliografia:

1 . McDonald, JL i Janz, S. (2017). Projekt dowodów akupunktury, 1-81. Pobrane z https://www.acupuncture.org.au/resources/publications/the-acupuncture-evidence-project-a-comparative-literature-review-2017/

2 . Biały, A. (2006). Bezpieczeństwo akupunktury – dowody z Wielkiej Brytanii. Akupunktura w medycynie, 24 (Suppl), 53-57. https://doi.org/10.1136/aim.24.Suppl.53

3 . Linde K., Streng A., Hoppe A., Jürgens S., Weidenhammer W. i Melchart D. (2006). Program oceny opieki nad pacjentem z akupunkturą (PEP-Ac) – projekt sponsorowany przez dziesięć niemieckich funduszy społecznego ubezpieczenia zdrowotnego. Akupunktura w medycynie, 24 (Suppl), 25-32. https://doi.org/10.1136/aim.24.Suppl.25

4 . Feeney C., Bruns E., LeCompte G., Forati A., Chen T. i Matecki A. (2017). Akupunktura na ból i nudności na oddziale intensywnej opieki medycznej: studium wykonalności w szpitalu sieci bezpieczeństwa publicznego. Czasopismo Medycyny Alternatywnej i Komplementarnej, acm.2016.0323. https://doi.org/10.1089/acm.2016.0323

5 . Lao L. Praktyka akupunktury, przeszłość i teraźniejszość: czy jest bezpieczna i skuteczna?. Czasopismo Towarzystwa Onkologii Integracyjnej. 2006;4(1):13.

6 . Park, J., Sohn, Y., White, AR i Lee, H. (2014). Bezpieczeństwo akupunktury podczas ciąży: przegląd systematyczny. Akupunktura w medycynie: Journal of the British Medical Acupuncture Society, 32(3), 257-266. https://doi.org/10.1136/acupmed-2013-010480

7 . Boscarino, JA, Ruktalis, M., Hoffman, SN, Han, JJ, Erlich, PM, Gerhard, GS, & Stewart, WF (2010). Czynniki ryzyka uzależnienia od narkotyków wśród pacjentów ambulatoryjnych leczonych opioidami w dużym amerykańskim systemie opieki zdrowotnej. Uzależnienie (Abingdon, Anglia), 105 (10), 1776-1782. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2010.03052.x

8 . Schuchat A, Houry D, Guy GP. Nowe dane dotyczące używania i przepisywania opiatów w Stanach Zjednoczonych. Jamie. 2017 sierpnia 1;318(5):425-6.

9 . Bally, M., Dendukuri, N., Rich, B., Nadeau, L., Helin-Salmivaara, A., Garbe, E. i Brophy, JM (2017). Ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego po zastosowaniu NLPZ w rzeczywistych zastosowaniach: metaanaliza bayesowska danych indywidualnych pacjentów. BMJ (wyd. badań klinicznych), 357, j1909-13. https://doi.org/10.1136/bmj.j1909

10 . Ernst, E., Lee, MS i Choi, T.-Y. (2011). Akupunktura: czy łagodzi ból i czy istnieje poważne ryzyko? Przegląd recenzji. Ból, 152 (4), 755-764. https://doi.org/10.1016/j.pain.2010.11.004

Ebook: „Akupunktura i Życie”

Pani profesor przybliża tajniki akupunktury w swoich książkach, które możecie Państwo pobrać na tej stronie za darmo w postaci e-booków:
Książka jest próbą podjęcia polemiki z osobami co uważali metody medycyny tradycyjnej za mało naukowe i średniowieczne. Jak sie póżniej okazało Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła osiągnięcia „Traditional Medicine” i uznało te metody za naukowe.
akupunktura bezpieczeństwo,czy akupunktura jest bezpieczna,badania,akupunktura,nad bezpieczeństwem
akupunktura bezpieczeństwo,czy akupunktura jest bezpieczna,badania,akupunktura,nad bezpieczeństwem

Ebook: „W Cztery Oczy z Medycyną Naturalną Dalekiego Wschodu”

Bogato ilustrowany, napisany na podstawie wielu lat doświadczeń przybliży Wam tajniki wiedzy znanej w Tybecie od wieków.
Pierwsza ksiązka profesor Enji, która w możliwe najławiejszy sposób miała tłumaczyć trudne pojęcia związane z Medycyną  Tradycyjną i stanowić pomost pomiędzy medycyną klasyczną, a wschodnią.
akupunktura bezpieczeństwo,czy akupunktura jest bezpieczna,badania,akupunktura,nad bezpieczeństwem
akupunktura bezpieczeństwo,czy akupunktura jest bezpieczna,badania,akupunktura,nad bezpieczeństwem

POWIĄZANE ARTYKUŁY OPARTE NA FAKTACH

akupunktura bezpieczeństwo,czy akupunktura jest bezpieczna,badania,akupunktura,nad bezpieczeństwem
B

Alergie

Artykuł naukowy o wpływie akupunktury na leczenie alergicznego nieżytu nosa i dolegliwości towarzyszących.

akupunktura bezpieczeństwo,czy akupunktura jest bezpieczna,badania,akupunktura,nad bezpieczeństwem
B

NA BÓL

Metody przeciwbólowe w leczeniu akupunkturą oraz wytłumaczenie schematu oddziaływań i bodźców na organizm człowieka.
faq pierwsza wizyta
B

PIERWSZA WIZYTA

Artykuł jak najlepiej przygotować się do wizyty u lekarza medycyny tradycyjnej, aby jak najwięcej skorzystać.

akupunktura bezpieczeństwo,czy akupunktura jest bezpieczna,badania,akupunktura,nad bezpieczeństwem
B

Klimakterium

Bardzo indywidualny proces starzenia się kobiet, który jednak można niwelować przy pomocy akupunktury.

akupunktura pediatryczna akupunktura dla dzieci
B

DLA DZIECI

Akupunktura pomaga w leczeniu dzieci oraz różnych schorzeń dzicięcych w tym ADHD. Wspiera koncentrację i dotlenienie mózgu.

bezpieczeństwo akupunktury czy akupunktura jest bezpieczna
B

BEZPIECZEŃSTWO

Największy zespół skumulowanych badań klinicznych nad bezpieczeństwem akupunktury i medycyny tradycyjnej.

Autorem materiałów jest wysokiej klasy specjalistka profesor kliniczny lekarz medycyny - pani Enkhjargal Dovchin ( prof Enji). Redagowanie i poprawki stylistyczne: Zespół MT

Umów Wizytę

Klikając w baner poniżej mogą Państwo zarezerwować termin wizyty w Gabinecie Akpunktury i Medycyny Wschodniej prof.klin.lek.med. Enkhjargal Dovchin

Zarezerwuj termin!

Orientacyjny czas oczekiwania na przyjęcie wynosi obecnie: 130 dni

Godziny Pracy

Dzień
Godziny
Poniedziałek
9:00 - 19:00
Wtorek
9:00 - 19:00
Środa
9:00 - 19:00
Czwartek
9:00 - 19:00
Piątek
9:00 - 19:00
Sobota
tylko umówione
Niedziela
zamknięte

Pin It on Pinterest

Powieleń